Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 23 listopada 2020 roku

Uchwała nr 24 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 23 listopada 2020 roku
w sprawie przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, wynikających z Porozumienia Nr 294/2019, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 5 w związku z § 9 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku oraz w związku z Uchwałą nr 3 / 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2020, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. Zakupy sprzętu dla członków zwyczajnych, którzy przekazali swoje środki finansowe uzyskane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za punkty zdobyte we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2020, nazywane dalej "środkami za punkty", do rozliczenia przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, nazywany dalej "Związkiem", w ramach Porozumienia nr 287/2020 wraz z Preliminarzem Wydatków na rok 2020, zawarte w dniu 2 stycznia 2020 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Związkiem, na rok 2020, L.dz. WZSS – 2/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarząd Związku będzie realizował w przypadku:

1) SKS „INTERCONTINENTAL” w Pile - nr rej. Związku 14/W1/11 - poprzez dokonanie zakupu wskazanego przez klub sprzętu, wynikającego z zestawienia określonego w załączniku do Preliminarza Wydatków na rok 2020, w jego V zadaniu, z tym, że ewentualne zwiększenie środków finansowych, niezbędnych do wykonania przedmiotowych zakupów, będzie następowało ze środków własnych Związku w kwocie nie przekraczającej 20% wartości ogólnej kwoty faktur zakupowych;

2) GKS „GRYF” w Grodzisku Wielkopolskim - nr rej. Związku 27/W2/14, nazywany dalej "klubem" - po przeanalizowaniu wniosku wskazanego podmiotu z dnia 16 listopada, Ldz. WZSS-23/2020, poprzez dokonanie zakupu tarczy elektronicznej SIUS w cenie nie przekraczającej 8 000,00 zł brutto, ogólnej wartości kwoty zakupu, a środki finansowe na zrealizowanie zakupu w wysokości:

a) 3 280,00 zł – będą pochodzić ze środków za punkty klubu,

b) 593,00 zł - będą pochodzić ze środków za punkty Związku, wpisanych do V części Preliminarza Wydatków na rok 2020,

c) nie przekraczającej sumy 4 127,00 zł - będą pochodzić ze środków własnych Związku.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoją moc wraz z dniem realizacji zakupu, o którym mowa w § 1 ust. 1.