Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 6 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 17 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 6 sierpnia 2020 roku
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Klubu Strzeleckiego „TARCZA” Szamotuły oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Strzeleckiego „TARCZA POZNAŃ” z siedzibą w Borówcu.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności członków zwyczajnych:

1) Klub Strzelecki „TARCZA” Szamotuły (2/W2/11);

2) Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie „TARCZA POZNAŃ” z siedzibą w Borówcu (49/W1/19);

z dnia 7 lipca 2020 roku, L.dz. WZSS-8/2020, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 4 000,00 zł (czterytysiące złotych 00/100) podmiotowi wskazanemu w pkt 2, z przeznaczeniem na opłacenie wynajmu strzelnic za zawody o nazwie: Letnia Strzelba o puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, które odbędą się w dniach 15 i 16 sierpnia 2020 roku.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie zapłaty za wystawione Faktury VAT, których płatnikiem będzie Związek, na rachunek właścicieli strzelnic: 

1) Radosław Wojciuszkiewicz ul. Żukowa 5, 62-002 Złotniki NIP: 9281283683

2) Rafał Matczuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SYMBOL" Bytkowo, ul. Zakładowa 2, 62-090 Rokietnica NIP: 778-015-92-79

3. Zarząd Związku przeznacza ponadto kwotę 2 000,00 zł (dwatysiące złotych 00/100) na puchary i trofea, które będą wręczone w czasie zawodów, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. 1. Zarząd Związku, po przeanalizowaniu wniosku o którym mowa w § 1 ust. 1, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 1 000,00 zł (jedentysiąc złotych 00/100) podmiotowi wskazanemu w § 1 pkt 2, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie organizacji w dniach 19 i 20 września 2020 roku w miejscowości Nieczajna, zawodów o nazwie: Mistrzostwa Wielkopolski Pistolet IPSC plus PCC.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych Związku na rachunek bankowy Wielkopolskiego Towarzystwa Strzeleckiego „TARCZA POZNAŃ” z siedzibą w Borówcu.

3. Zarząd Związku przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 4 000,00 zł (czterytysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na opłacenie wynajmu strzelnic za zawody, o których mowa w ust. 1.

4. Realizacja ust. 3 nastąpi w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 2.

5. Zarząd Związku przeznacza ponadto kwotę 1 000,00 zł (jedentysiąc złotych 00/100) na medale i trofea, które będą wręczone w czasie zawodów, o których mowa w ust. 1

§ 3. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.