Traci swoją moc na podstawie Uchwały nr 28 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, za wyjątkiem Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS, który pozostaje w mocy obowiązywania.

Poznań, dnia 19 października 2017 roku

Uchwała nr 46 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Działając na mocy § 39 ust. 16 w związku z § 41 ust. 3, 4 i 8 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 1 lit. a tiret drugi Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie:

1) § 41 ust. 3 Statutu Związku powołuje na funkcję Przewodniczącego Kolegium Sędziów Związku – Pana Stanisława Kopaniarza – sędziego klasy państwowej;

2) § 41 ust. 4 Statutu Związku, na wniosek, wskazanego w pkt 1, Przewodniczącego Kolegium Sędziów Związku, powołuje do składu Kolegium Sędziów Związku:

a) Pana Ryszarda Kapłona – sędziego klasy państwowej,

b) Pana Grzegorza Namysła – sędziego klasy państwowej,

c) Pana Michała Gabryelskiego – sędziego klasy państwowej,

d) Pana Wiesława Chilińskiego – sędziego klasy pierwszej.

§ 2. Zarząd Związku, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 5 Regulaminu Kolegium Sędziów Związku, o którym mowa w § 3, upoważnia do wykonywania czynności, o którym mowa w § 23 ust. 4 tego samego Regulaminu, w zastępstwie Przewodniczącego Kolegium Sędziów Związku:

1) członka Kolegium Sędziów Związku – Pana Ryszarda Kapłona, w zakresie zawodów i konkurencji strzelectwa sportowego nie obejmujących strzelań dynamicznych;

2) członka Kolegium Sędziów Związku – Pana Grzegorza Namysła, w zakresie zawodów i konkurencji strzelań dynamicznych.

§ 3. Zarząd Związku działając na podstawie § 41 ust. 8 Statutu Związku, wprowadza Regulamin Kolegium Sędziów Związku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 4. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

2. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc:

1) Uchwała nr 12 / 2009 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2009 r., w sprawie powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu wraz z nowelizacją zawarta w Uchwale nr 21 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany składu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu;

2) Uchwała nr 1 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2013 r., w sprawie określenia funkcji sędziowskich których wykonywanie wyklucza jednoczesny start w zawodach strzeleckich odbywających się zgodnie z Kalendarzem Imprez Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu;

3) Uchwała nr 9 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia kompetencji członków Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

3. Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc Uchwała nr 8 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem załącznika stanowiącego Regulamin Kolegium Sędziów Związku, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Załącznik do Uchwały - Regulamin Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Traci swoją moc na podstawie Uchwały nr 28 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, za wyjątkiem Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS, który pozostaje w mocy obowiązywania.