Poznań, dnia 19 października 2017 roku

Uchwała nr 47 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Doradczego Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do spraw statutowych.

Działając na mocy § 39 pkt 15 w związku z § 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 19 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, powołuje Zespół Doradczy Zarządu Związku do spraw statutowych, nazywany dalej „Zespołem Doradczym”, jako własny organ doradczy i opiniodawczy w zakresie stosowania prawa.

2. Na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Związku:

1) do Zespołu Doradczego, o którym mowa w ust. 1, zostają powołani:

a) jako Przewodniczący – Pan Mateusz Dziubek,

b) jako członek – Pan Piotr Leśniewski;

2) Zespół Doradczy będzie działać w składzie określonym w pkt 1, do czasu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Związku, w czasie którego zostaną wybrane jego nowe władze;

3) zadaniem Zespołu Doradczego będzie przeanalizowanie pod kątem prawnym, a także funkcjonalnym Statutu Związku i opracowanie projektu ewentualnych jego zmian.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoja moc z dniem zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Związku, w czasie którego zostaną wybrane jego nowe władze.