Poznań, dnia 19 października 2017 roku

Uchwała nr 45 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie powołania Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Działając na mocy § 39 pkt 15 w związku z § 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszy Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, powołuje Radę Trenerów Związku, jako własny organ doradczy.

2. Na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Związku:

1) do Rady Trenerów Związku zostają powołani:

a) jako Przewodniczący – Pan Przemysław Szemraj,

b) jako członkowie:

  • Pan Józef Rowicki,
  • Pan  Marek Czupryniak,
  • Pan Mieczysław Wiśniewski,
  • Pan Arkadiusz Szymanek,
  • Pan Maciej Kandulski,
  • Pan Andrzej Cepa,
  • Pan Ryszard Kapłon,
  • Pan Bogdan Wojtal,
  • Pan Wojciech Kowalczyk,
  • Pan Kazimierz Sadowski;

2) Rada Trenerów Związku będzie działać w składzie określonym w pkt 1, do czasu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Związku, w czasie którego zostaną wybrane jego nowe władze;

3) zadaniem Rady Trenerów Związku będzie:

a) merytoryczne wspieranie pracy Trenera Koordynatora Kadry Wojewódzkiej w strzelectwie sportowym,

b) konsultowanie składów kadr wojewódzkich w poszczególnych kategoriach wiekowych, na podstawie Uchwały nr 23 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 11 kwietnia 2017 r., w sprawie określenie kryteriów powoływania zawodników klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego do kadry wojewódzkiej dyscyplin sportu strzeleckiego,

c) przygotowywanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania systemu szkolenia w zakresie sportu strzeleckiego na terenie województwa wielkopolskiego,

d) przedstawianie Zarządowi Związku propozycji wsparcia organizacyjnego i finansowego dla klubów zrzeszonych w Związku i ich zawodników, także w zakresie wsparcia finansowego,

d) koordynowanie działań trenerów klubowych zrzeszonych w Związku w zakresie startów zawodników w zawodach wojewódzkich i ogólnokrajowych, 

f) przygotowywanie planów i organizacja obozów szkoleniowych dla zawodników klubów zrzeszonych w Związku.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoja moc z dniem zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Związku, w czasie którego zostaną wybrane jego nowe władze.