Szanowni Prezesi, Starsi Bractw oraz Kierownicy Sekcji i Klubów, Członkowie Wspierający

Zgodnie z podjętą w dniu 2 lipca 2021 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Związku na dzień:

28 lipca 2021 roku - środa - w pierwszym terminie – o godz. 16.45, w drugim terminie – o godz. 17.00

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Główne cele zwołanego Zebrania są następujące:

1) sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
2) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku;
3) wybór na nową kadencję władz Związku;
4) wybór delegatów Związku na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kadencji na lata 2021 – 2024;
5) ustanowienie nowego pełnomocnika (pełnomocników) do reprezentacji Związku w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku, na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), nazywanego dalej „pełnomocnikiem”, na okres nowej kadencji władz Związku;
6) podjęcie uchwał dotyczących kierunków pracy Związku na kolejną kadencję władz.

Działając na mocy § 39 pkt 21 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 2 lipca 2021 roku, dokonał również nowego wyliczenia delegatów na Walne Zebranie członków zwyczajnych Związku, na okres kadencji jego władz w latach 2021 / 2024, w oparciu o § 29 ust 1 i 2 Statutu Związku.

W załączeniu podział Delegatów na Walne Zebranie Członków Związku. Przypominamy, że zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Związku, delegaci wybierani są na okres całej kadencji, która rozpoczęła się w roku 2021 (§ 30 ust. 6 Statutu). W związku z powyższym, ewentualna zmiana delegata musi nastąpić na zasadach określonych w § 30 ust. 3 Statutu Związku. W związku z powyższym, zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Związku, jego członkowie zwyczajni zobowiązani są do wyboru swoich delegatów, na podstawie własnych statutów i innych przepisów organizacyjnych, w liczbie określonej w załączniku do niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Związku, delegaci wybierani są na okres całej kadencji władz Związku, czyli w tym przypadku na lata 2021 / 2024. Dodatkowo zgodnie z § 30 ust. 7 Statutu Związku, jego członkowie zwyczajni zobowiązani są do przekazania listy delegatów nowej kadencji władz, co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Związku. 

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy statutowe Związku, zwracam się z prośbą do wszystkich członków zwyczajnych o przesłanie własnych list wybranych delegatów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2021 roku.

Przesłane listy delegatów powinny zawierać:

• imię, nazwisko oraz imię ojca delegata.

Na podstawie przesłanych list zostanie sporządzona lista obecności Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w której delegaci będą wymienieni imiennie wraz z określeniem swojej przynależności do poszczególnych członków zwyczajnych. Nieprzesłanie list delegatów będzie traktowane jako działanie sprzeczne ze Statutem Związku i niewypełnianie jego postanowień zawartych w § 19 ust. 1. Osoby, które nie będą znajdować się na liście obecności, nie zostaną dopuszczone do udziału w Walnym Zebraniu Związku na zasadach delegata członka zwyczajnego. 

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie niniejszego pisma drogą pocztową.

Zgodnie z § 1 pkt 6 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, sprawozdania z działalności Związku zostaną także opublikowane na powyższej stronie do dnia 16 września 2020 roku.

Przypominamy również, że w związku z ogłoszonym na terenie naszego kraju stanem epidemii choroby COVID-19 Walne Zebranie zostanie zorganizowane w rygorze sanitarnym, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Środki do dezynfekcji zostaną zapewnione przez Zarząd Związku.

Załączniki:

  1. Pismo w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 28 lipca 2021 r.
  2. Podział delegatów pomiędzy członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
  3. Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 28 lipca 2021 r.
  4. Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 28 lipca 2021 r.