Poniżej publikujemy materiały na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 28 lipca 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 2 lipca 2021 roku podjął decyzję o przedstawieniu Zebraniu dwóch kandydatur do nadania godności Członka Honorowego naszego Związku. Są to:

  • Pan Leonard Kostera - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZSS,
  • Pan Kazimierz Sadowski - Prezes SKS "INTERCONTINENTAL" w Pile.

Ponadto informujemy, że Walnemu Zebraniu Delegatów zostanie także przedstawiony do zatwierdzenia projekt Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku. Przedmiotowy projekt uwzględnia zmiany wprowadzone do Statutu Związku.

Materiały na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 28 lipca 2021 roku:

  1. Sprawozdanie za rok 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część finansowa
  2. Sprawozdanie za rok 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – realizacja przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku
  3. Sprawozdanie za rok 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku
  4. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku – Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
  5. Projekt Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
  6. Preliminarz Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2021
  7. Porozumienie nr 26/2021/WZS zawarte w dniu 18 stycznia 2021 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na rok 2021