Poznań, dnia 11 września 2013 roku


Uchwała nr 21 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie zmiany składu Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


Na podstawie § 41 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , w związku z § 2 pkt 1 lit b Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zmienia skład  Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, powołany na mocy Uchwały nr 12 / 2009 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

§ 2.

1.    Zgodnie z dyspozycją § 41 ust. 3, Zarząd WZSS powołuje na Przewodniczącego organu określonego w § 1 – Sędziego Klasy Państwowej – Pana Stanisława Kopaniarza.

2.    Zgodnie z dyspozycją § 41 ust. 4, Zarząd WZSS na wniosek Przewodniczącego określonego w ust. 1, powołał następujących sędziów strzelectwa sportowego do składu organu określonego w § 1:

  1. Wiesław Chiliński
  2. Marek Zimnoch
  3. Grzegorz Namysł
  4. Ryszrad Kapłon
§ 3.

Organ o którym mowa w § 1 działa na podstawie Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu .

§ 4.

Na podstawie § 41 ust. 7 w związku z § 39 pkt 15 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu oraz § 22 ust. 2 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu, Zarząd w celu uregulowania i ujednolicenia sposobu przeprowadzania oraz organizacji zawodów strzeleckich odbywających się na terenie działania WZSS, upoważnia Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSS – Pana Stanisława Kopaniarza oraz w wypadku konieczności zastępstwa Członka Kolegium Sędziów WZSS Pana Ryszarda Kapłona do zatwierdzania regulaminów zawodów strzeleckich organizowanych przez WZSS oraz podmioty w nim zrzeszone.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

Uchylona na mocy Uchwały nr 46 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 19 października 2017 r., w sprawie powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego