Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 10 marca 2020 roku

Uchwała nr 11 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie ustania członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Koźminie Wielkopolskim, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski, ul. Cieszyńskiego 20.

Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. b, w związku z § 21 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 4 grudnia 2019 roku, L.dz. WZSS-48/2019, stwierdza ustanie członkostwa w Związku, z dniem 31 grudnia 2019 roku: Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Koźminie Wielkopolskim, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski, ul. Cieszyńskiego 20, KRS nr 0000047973, nr REGON 251431926, zarejestrowanego pod numerem ewidencyjnym 32/W1/14, przyjętego Uchwałą nr 6/2014 Zarządu Związku z dnia 10 marca 2014 roku.

§ 2. Wraz z ustaniem członkostwa, o którym mowa w § 1, ustaje również prawo skreślonego podmiotu do reprezentacji w Walnym Zebraniu Delegatów, wynikające z § 29 ust. 1 Statutu Związku oraz pozostałe prawa członka zwyczajnego wynikające z zapisów § 20 ust. 1 Statutu Związku.

§ 3. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 31 grudnia 2019 roku.