Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

 

Poznań, dnia 13 grudnia 2019 roku

Uchwała nr 42 / 2019
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Działając na mocy § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , nazywanego dalej „Związkiem”, a także w celu prawidłowej realizacji zasad ochrony danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119, s. 1), postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Związku wprowadza uregulowania związane z ochroną danych osobowych w myśl RODO, w brzmieniu zawartym w następującej dokumentacji:

1) Polityka Ochrony Danych Osobowych wraz z jej integralną częścią, którą stanowią jej załączniki:

a) Nr 1 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych,

b) Nr 2 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych,

c) Nr 3 – Polityka czystego biurka i ekranu,

d) Nr 4 – Wzór klauzuli informacyjnej;

2) Analiza ryzyka ochrony danych osobowych w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego;

3) Ocena zgodności postępowania z danymi osobowymi w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego (zwanym dalej „WZSS”) z Normą Europejską EN ISO/IEC 27002:2017.

2. Dokument określony w:

1) ust. 1 – stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) ust. 2 – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) ust. 3 – stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumentacja RODO przyjęta uchwałą