Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 13 grudnia 2019 roku

Uchwała nr 43 / 2019
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "DELFIN" w Biedrusku.

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności:

  • Uczniowskiego Klubu Sportowego "DELFIN" w Biedrusku (15/W1/11),

złożonego w dniu 24 listopada 2019 roku, L.dz. WZSS-46/2019, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 3 300,00 zł trzytysiącetrzysta złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie zakupu sprzętu i wynajmu obiektów, dla zawodników reprezentujących klub w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży. 

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych Związku na rachunek bankowy Uczniowskiego Klubu Sportowego "DELFIN" w Biedrusku. 

§ 2. Zarząd Związku zobowiązuje podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1, do rozliczenia przed Związkiem środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, do dnia 31 marca 2020 roku.

§ 3. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.