Tarnowo Podgórne, dnia 24 października 2018 roku

Uchwała nr 34 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie pokrycia kosztów pobytu na Mistrzostwa Świata w Changwon,  w roku 2018, zawodnika Sekcji Strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD” w Poznaniu, Dawida Migały.

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 w związku z § 10 ust. 9 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Mając na uwadze zasługi, a także poziom sportowy zawodnika Sekcji Strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD” w Poznaniu (9/W1/11) Dawida Migały, wielokrotnego reprezentanta Polski w najwyższej rangi zawodach międzynarodowych, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, postanawia pokryć koszty jego pobytu na Mistrzostwa Świata w Changwon,  w roku 2018, w kwocie 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

2. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, nastąpi poprzez opłacenie Faktury VAT nr 15/2018, wystawionej w dniu 30 września 2018 roku przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.