Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 roku

Uchwała nr 19 / 2017

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, przyjmuje Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2016, w formie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały - sprawozdanie finansowe WZSS za rok 2016