Poznań, dnia 22 marca 2017 roku

Uchwała nr 18 / 2016
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie organizacji kursu dla kandydatów na sędziów kl. III.

Na podstawie § 39 pkt 24 lit. a Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.  Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, nazywany dalej „Związkiem", będzie organizatorem:

KURSU DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KL. III.

§ 2.  1. Kurs, o których mowa w § 1, odbędzie się w siedzibie Klubu Strzelectwa Sportowego LOK "GILZA", 63-300 Pleszew, ul. Poniatowskiego 7.

2. Zajęcia kursu, o których mowa w § 1, odbędą się podczas jednego zjazdu, w terminie od 1 kwietnia 2017 roku (sobota) do 2 kwietnia 2017 roku (niedziela).

3. Bezpośredni nadzór nad organizacją i sprawnym przeprowadzeniem kursu, o których mowa w § 1, spoczywa na Kierowniku Kursu, którym jest Pan Zygmunt Urbaniak.

4. W pierwszym dniu kursu określonego w § 1, zostanie przeprowadzone dodatkowo szkolenie dla sędziów, umożliwiające przedłużenie ważności licencji sędziowskich na następny cykl olimpijski, obejmujący lata 2017 / 2020.

5. W szkoleniu, o którym mowa w ust. 4 mogą wziąć udział sędziowie, którzy spełnili warunki określone w § 13 Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i dotychczas nie brali udziału w poprzednio organizowanych szkoleniach.

6. Sędziowie, którzy posiadali w poprzednim okresie olimpijskim ważne licencje sędziowskie i nie mogą przedłużyć ich ważności na zasadach, o których mowa w ust. 4, ponieważ nie spełniają warunków określonych w § 13 ust 1 Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, mogą, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4 tego samego przepisu, przystąpić do kursu, o którym mowa w § 1, w celu uzyskania nowej licencji sędziowskiej na okres obecnego okresu olimpijskiego.

§ 3. 1. Koszty organizacji kursu, o których mowa w § 1, spoczywają na Związku i zostaną pokryte ze środków własnych oraz środków określonych w ust. 2.

2. Opłata za uczestnictwo w kursie, o których mowa w § 1, przyjmowana będzie przez Związek w wysokości:

1) 350,00 zł (trzystapięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) 150,00 zł (stopięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 6.

3. Osoby uczestniczące w szkoleniu, o którym mowa w § 2 ust. 4, są zwolnione z opłat określonych w ust. 2.

4. Opłaty określone w ust. 2 obejmują koszt wydania licencji sędziowskiej.

5. Związek zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, o którym mowa w § 1, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników, wnoszących opłatę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie przekroczy 16 osób.

6. Program kursu, o którym mowa w § 1, opracuje Kolegium Sędziów Związku.

§ 4. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc obowiązywania po zakończeniu kursu, o którym mowa w § 1.