Poznań, dnia 22 marca 2017 roku

Uchwała nr 14 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie ustania członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrowie Wlkp., 63 - 400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 87

Działając na mocy § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, z uwagi na notoryczne uchylanie się od brania udziału
w pracach Związku, stwierdza ustanie członkowstwa w Związku: Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrowie Wlkp., 63 - 400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Kaliska 87, zarejestrowanego pod numerem ewidencyjnym 36/W1/15, przyjętego do Związku na podstawie § 3 Uchwały nr 4/2015 Zarządu Związku
z dnia 8 kwietnia 2015 roku.

§ 2. Wraz z ustaniem członkostwa, o którym mowa w § 1, ustaje również prawo skreślonego podmiotu do reprezentacji w Walnym Zebraniu Delegatów, wynikające z § 29 ust. 1 Statutu Związku oraz pozostałe prawa członka zwyczajnego wynikające z zapisów § 20 ust. 1 Statutu Związku

§ 3. 1. Zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Związku, podmiotowi wymienionemu w § 1, przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały, do zwołanego w najbliższym terminie Walnego Zebrania Delegatów Związku, nazywanego dalej „Zebraniem”.

2. Zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu Związku, dla skuteczności odwołania, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest by zostało ono wniesione pisemnie, za pośrednictwem Zarządu Związku, w terminie 30 dni, od daty otrzymania przez podmiot określony w § 1, odpisu niniejszej uchwały.

3. W przypadku wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 1:

1) zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Związku, prawa członkowskie wymienione w § 20 Statutu Związku, podmiotu określonego w § 1, pozostają zawieszone, do czasu rozstrzygnięcia przez Zebranie Związku.

2) na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Związku, uchwała Zebrania Związku podjęta w przedmiocie ustania członkowstwa w Związku, podmiotu określonego w § 1, będzie miała charakter rozstrzygnięcia ostatecznego.

§ 4. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.