Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.


 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2019 roku.

Uchwała nr 3 / 2019
Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie nowelizacji Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego

Na podstawie § 33 pkt 6 oraz § 56 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. W Statucie Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, uchwalonym na podstawie Uchwały nr 5 / 2011 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1.  Związek działa na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713);

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669);

3) niniejszego statutu;

i z tego tytułu posiada osobowość prawną.”

2)    w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Związek może być członkiem polskiego związku sportowego, który działa w dziedzinie strzelectwa sportowego i jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.”;

3)    w § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Z upoważnienia polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 8 ust. 1, organizowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.”;

4) w § 14 ust. 2 wyraz „członkowstwa” zastępuje się wyrazem „członkostwa”;

5) w § 21 ust. 4 sformułowanie „ust 2”zastępuje się „ust. 2”;

6) w § 29 ust. 1:

a) w pkt 1 wyraz „członkowstwo” zastępuje się wyrazem „członkostwo”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) za liczbę członków określonych w § 15 niniejszego statutu w ostatnim roku minionej kadencji, posiadających ważną licencję zawodniczą polskiego związku sportowego, o którym mowa w § 8 ust. 1, członkom zwyczajnym przysługuje podana poniżej liczba delegatów:

a) za pierwszych 50 - 1 delegat,

b) za następnych 100 - 1 delegat,

c) za każdych następnych 150 - 1 delegat.”;

c) uchyla się pkt 4;

7)    w § 35 ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dwóch Wiceprezesów Związku,”

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) od 2 do 5 członków Zarządu Związku.”;

8) w § 39 pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) Podejmowanie uchwał i innych działań w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Delegatów i pozostałych organów Związku.”;

9) w § 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, wybierając spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.”;

10) w § 45:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku ustania członkostwa przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego lub sekretarza Komisji Rewizyjnej, Komisja w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności wszystkich pozostałych członków komisji wybiera nowego przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego lub sekretarza, do końca kadencji obecnych władz Związku, spośród swoich członków, pochodzących z wyboru Walnego Zebrania.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do czasu wyboru, o którym mowa w ust. 4, obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni zastępca przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności  sekretarz. W przypadku gdy niezbędne jest zastąpienie sekretarza, jego obowiązki pełni członek Komisji Rewizyjnej wyznaczony przez jej przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.”;

11) w § 46 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej  niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252, z późn. zm. ).”;

12) w § 47: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący, gdy jest to niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz Komisji Rewizyjnej, co najmniej raz w roku w celu wykonania postanowień § 48 ust. 1, podając do wiadomości termin i porządek posiedzenie, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą obrad.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej prowadzi jej przewodniczący, gdy jest to niemożliwe zastępca przewodniczącego, a w wypadku ich uzasadnionej nieobecności, sekretarz Komisji Rewizyjnej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym jej przewodniczącego, a w wypadku jego uzasadnionej nieobecności zastępcy przewodniczącego lub sekretarza Komisji Rewizyjnej.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół, który podpisują prowadzący posiedzenie i osoba protokołująca.”;

13) w § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zastępca przewodniczącego lub upoważniony przez niego członek, może brać udział w zebraniach Zarządu oraz we wszystkich innych organach Związku z głosem doradczym.”;

14) § 55 otrzymuje brzmienie:

„§ 55.  1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do składania oświadczeń w imieniu Związku, w szczególności do podpisywania umów, porozumień lub innych dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku, wymagane jest współdziałanie dwóch osób: 

1) Prezesa Związku lub w jego zastępstwie:

a) Wiceprezesa Urzędującego Związku, 

b) Wiceprezesa Związku;

2) Skarbnika Związku lub w jego zastępstwie:

a) Sekretarza Zarządu Związku,

b) członka Zarządu.

2. Do podpisywania faktur, rachunków, not i innych dokumentów wystarczający jest podpis jednej osoby z wymienionych w § 55 ust. 1 pkt 1, o ile w wyniku wspomnianego podpisu nie następuje:

1) zaciągnięcie zobowiązania przez Związek ani zmiana, rozwiązanie lub zakończenie takiego zobowiązania;

2) zwolnienie ze zobowiązania wobec Związku. 

3. Zarząd Związku jest uprawniony do udzielania pełnomocnictw oraz ich odwoływania, z zachowaniem ograniczeń wynikających ze statutu Związku.”

§ 2. Walne Zebranie Delegatów, nazywane dalej „WZD”, Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, przyjmuje tekst jednolity Statutu Związku, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. 1. Uchwałę przyjęto przy obecności 58 spośród 97 delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, w dniu 15 maja 2019 roku.

2. Za przyjęciem uchwały głosowało 57 delegatów, nikt nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, jeden delegat wstrzymał się od głosu.

3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 98,27% delegatów obecnych na WZD w dniu 15 maja 2019 roku, przy obecności 59,79% ogółu delegatów członków zwyczajnych Związku, uprawnionych do udziału w WZD, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały o zmianie Statutu Związku przez WZD, określone w § 56 ust. 1 Statutu Związku. 

Załącznik do Uchwały nr 3/2019 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2019 r., w sprawie nowelizacji Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego