Poznań, dnia 19 kwietnia 2010 roku.

Uchwała nr 5 / 2010
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku

§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 ust. 14 Statutu Związku, zobowiązuje Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, do:

1.   Bieżącego publikowania wszystkich uchwał własnych, poprzez umieszczenie ich na witrynie internetowej, o następującym adresie: www.wzss.org.pl

2.   Bieżącego publikowania uchwał i protokółów z obrad Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa sportowego w Poznaniu, na zasadach określonych w ust. 1.

3.   Opracowywania i przedstawiania na każdym kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdania z realizacji Uchwał Walnych Zebrań Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, złożonego
z dwóch części:

  1. finansowej – stanowiącej sprawozdanie Zarządu Związku z podejmowanych decyzji finansowych,
  2. merytorycznej – dotyczącej działań podejmowanych przez Zarząd Związku, do których obligowały go uchwały Zebrania.

4.   Terminowego zwoływania corocznych Walnych Zebrań Sprawozdawczych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja roku następnego,

5.   Wysyłania sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, do wszystkich zrzeszonych podmiotów, przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów WZSS w Poznaniu, co najmniej na tydzień przed datą jego zwołania.

§ 2.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 ust. 2 Statutu Związku, wprowadza w życie Plan działania WZSS w Poznaniu, do końca kadencji obecnych władz Związku, o następującej treści:

1.   Na bazie zreorganizowanej struktury działania Związku wynikającej z wymogów Statutu, podejmowanie działań organizacyjnych w oparciu o:

  1. Biuro Związku – działające na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS,
  2. Radę Trenerów, będące ciałem doradczym w zakresie pomocy dla szkoleniowców oraz podziału dotacji do sprzętu sportowego
  3. Kolegium Sędziów, będące organem wykonawczego Zarządu w zakresie prawidłowości przeprowadzania zawodów.

2.   Usprawnienie płynności finansowej Związku poprzez poprawę współpracy z Biurem Obsługi Związków Sportowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, opartej o nowe, racjonalne rozwiązania, zwiększające dostęp do zgromadzonych na koncie środków finansowych Związku.

3.   Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Związku i zabezpieczenia posiadanej dokumentacji, także poprzez znalezienie nowej siedziby Związku.

4.   Na bazie Biura poprawa obsługi i terminowości załatwiania spraw członków Związku.

5.   Utrzymanie w sprawności posiadanego sprzętu informatycznego, a także wytworzenie na jego podstawie niezbędnej dokumentacji, odpowiednich rejestrów danych osobowych i danych organizacji zrzeszonych w Związku, zabezpieczonych odpowiednią polityką ochrony danych osobowych i instytucji.

6.   Przy udziale Rady Trenerów, dofinansowywanie działalności lub wsparcie sprzętowego, poszczególnych klubów, w oparciu o efekty ich startów w zawodach ogólnopolskich.

7.   Poprawienie ściągalności składek członkowskich od członków Związku. Ostateczne uregulowanie zaległości w tym zakresie, pochodzących z poprzednich lat.

8.   Płynne odzyskiwanie dotacji na rzecz związku wojewódzkiego od Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na podstawie opracowanych wniosków i dotowanie z nich przedsięwzięć własnych, a także członków zwyczajnych Związku.

9.   Występowanie z odpowiednimi projektami działań mających na celu upowszechnianie strzelectwa sportowego, skierowanymi do władz samorządowych w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

10.   Organizacja Zawodów rangi Mistrzostw Wojewódzkich, a także wspieranie organizacyjne lub finansowe, istniejących już imprez organizowanych w zakresie strzelectwa powszechnego.

11.   Bieżące aktualizowanie preliminarza wydatków pod kątem realizacji celów statutowych, na bazie delegacji Walnego Zebrania Delegatów.

12.   Wspomaganie merytoryczne, a także w miarę możliwości finansowe, przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez członków Związku, przy udziale Rady Trenerów.

13.   Przy udziale Rady Trenerów, wspomaganie merytoryczne działalności Trenera Koordynatora Kadry Wojewódzkiej.

14.   Zapewnienie środków finansowych na realizację celów określonych w  ust. od 1 do 13.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przestają obowiązywać:

  1. Uchwała nr 1/2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 września 2008 r.
  2. Uchwała nr 8/2009 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 marca  2009 r. w sprawie określenia Planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na rok 2009.

§ 4.

1.   Uchwałę przyjęto przy obecności 37 spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.   Za przyjęciem uchwały głosowało 36 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował nikt, 1 delegat wstrzymał się od głosu.

3.   Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 97 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 19 kwietnia 2010 roku, przy obecności 66 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.