Poznań, dnia 19 kwietnia 2010 roku.


Uchwała nr 4 / 2010
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania
Planu finansowo – rzeczowego na rok 2011.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w celu realizacji § 33 ust. 16 Statutu Związku, upoważnia Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, do opracowania planu finansowo – rzeczowego Związku wraz z preliminarzem wydatków na rok 2011.

§ 2.

Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego do przygotowania preliminarza wydatków, o którym mowa w § 1, na podstawie przewidywanych wpływów środków finansowych oraz upoważnia do dokonywania ewentualnych zmian na podstawie Uchwał Zarządu przedstawianych członkom WZSS na stronie internetowej.

§ 3.

Dokumenty określone w § 1, Zarząd przedstawi pod obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów w roku 2011.

§ 4.

1.   Uchwałę przyjęto przy obecności 41spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.   Za przyjęciem uchwały głosowało 40 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował nikt, 1 delegat wstrzymał się od głosu.

3.   Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 98 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 19 kwietnia 2010 roku, przy obecności 73 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.