Poznań, dnia 14 maja 2014 roku

Uchwała nr 14 / 2014

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie Sprawozdawcze ielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.


Na podstawie § 39 pkt 8  Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zgodnie z informacją uzyskaną z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, którego członkiem zwyczajnym jest Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku w trybie głosowania, zgodnym z § 26 ust. 1 i 3 Statutu Związku, wybierze jednego delegata na Walne Zebranie Sprawozdawcze wspominanego stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23 maja 2014 roku w pomieszczeniach „Przystań Posniania” na ul. Wioślarskiej 72 w Poznaniu.

2.     Kandydatury na delegata zgłaszają członkowie Zarządu Związku obecni na posiedzeniu w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2.

Członkowie Zarządu zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały zgłosili jedną kandydaturę na delegata:

Pan Wiesław Chiliński

§ 3.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, na zasadach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, delegatami jednogłośnie został:

Pan Wiesław Chiliński

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.