Poznań, dnia 11 września 2013 rokuUchwała nr 18 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie organizacji
Mistrzostw Wielkopolski w Strzelaniach Pneumatycznych, w roku 2013.Na podstawie § 39 pkt 25 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  w związku z  § 2 ust. 10 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku, a także w związku z Uchwałą nr 18 / 2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie organizacji cyklicznych zawodów strzeleckich rangi Mistrzostw Wielkopolski oraz Uchwałą nr 3 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2013 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem imprezy strzeleckiej o nazwie:

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIACH PNEUMATYCZNYCH

§ 2.

1.    Zawody, o których mowa w § 1, odbędą się na strzelnicy Strzeleckiego Klubu Sportowego „DWÓR GRUNWALDZKI”     
w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 3.

2.    Zawody, o których mowa w § 1, zostają przeniesione z dnia 12/13  października 2013 roku, na dzień 25/26 października 2013 roku

3.    Zawody, o których mowa w § 1, odbędą się w następujących konkurencjach:

  1. pistolet pneumatyczny 40 strzałów,
  2. karabin pneumatyczny 40 strzałów.
4.    Bezpośrednim organizatorem zawodów, o których mowa w § 1, jest Strzelecki Klub Sportowy „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu.

§ 3.

1.    Podmiot określony w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały odpowiada za organizację i przygotowanie strzelnicy do zawodów określonych w § 1, wraz z opracowaniem ich regulaminu.

2.    Obsadę sędziowską zawodów, o których mowa w § 1, zapewni Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

3.    Zawody, o których mowa w § 1, odbędą się w formule otwartej, bez podziału na kategorie wiekowe, z zachowaniem odrębnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn w obu konkurencjach, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4.

1.    Koszty organizacji zawodów, o których mowa w § 1, spoczywają na Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego i zostaną pokryte ze środków własnych oraz środków określonych w ust. 2.

2.    Oplata startowa w zawodach, o których mowa w § 1, przyjmowana będzie przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w ramach jego funduszy, zgodnie z § 51 ust. 2 pkt. 4.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu