Poznań, dnia 17 lutego 2012 roku


Uchwała nr 10 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 17 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
European Security Academy Shooting Club
Włościejewki 9 A, 63 – 130 Książ Wielkopolski.


Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 Statutu  WZSS w Poznaniu, na podstawie otrzymanego pisemnego wniosku z dnia 27 stycznia 2012 roku L.dz. WZSS – 11 / 2012, o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych WZSS w Poznaniu, European Security Academy Shooting Club Włościejewki 9 A, 63 – 130 Książ Wielkopolski, NIP: 7851796882; REGON: 302018621, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, European Security Academy Shooting Club, Włościejewki 9 A, 63 – 130 Książ Wielkopolski, pod numerem ewidencyjnym 27/W1/12.

§ 2.

Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu , Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2012.

§ 3.

1.   Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w § 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

      1) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat;

      2) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;

      3) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;

      4) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

2.     Łącznie podmiot określony w § 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 4 niniejszej uchwały.

§ 4.


Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu WZSS, członkowstwo w Związku w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie WZSS, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 2 niniejszej uchwały.

§ 5.
 
1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.
 
2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.