Kalisz, dnia 13 grudnia 2008 roku

Uchwała nr 15 / 2008

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 13 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOPERNIK”
przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Działając na mocy § 9 ust. 5 Statutu WZSS w Poznaniu, w związku z otrzymaniem w dniu 7 grudnia 2008 r. pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków WZSS w Poznaniu,  Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego „KOPERNIK” przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, zarejestrowanego w ewidencji UKS miasta Konina pod nr 21, na podstawie Decyzji Nr 5 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 lipca 2008 roku, REGON: 300908339, NIP: 665 – 287 – 88 – 49, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Uczniowski Klub Strzelecki „KOPERNIK” przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

§ 2.

Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 11 ust. 6 Statutu WZSS, Zarząd Związku zobowiązuje Klub określony w § 1, do opłacania składek członkowskich od dnia 1 stycznia  2009 roku, na zasadach określonych w Regulaminie składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu – Uchwała nr 2/2008 WZD WZSS w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 roku.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 5 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.