Poznań, dnia 12 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 16 / 2019
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 14 w związku z § 28 ust. 4, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Związku, nazywane dalej „Zebraniem”, na dzień 15 maja 2019 roku.

§ 2. Zebranie Związku, o którym mowa w § 1, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Statutu Związku, zostaje zwołane w:

1) pierwszym terminie – o godz. 17:00;

2) drugim terminie – o godz. 17:30 – co pozostaje w zgodności z zapisem § 31 ust. 2 Statutu Związku.

§ 3. Zebranie Związku, o którym mowa w § 1, odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3.

§ 4. Projekt porządku obrad Zebrania Związku stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Na podstawie § 39 pkt 26 Zarząd Związku postanawia, przyjąć projekt Regulaminu Zebrania Związku, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

2. Dla prawomocności regulaminu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie go w głosowaniu przez Zebranie Związku w dniu 15 maja 2019 roku. 

§ 6. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoją moc w dniu 15 maja 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego - Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 15 maja 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego - PROJEKT REGULAMINU Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 15 maja 2019 r.