Poznań, dnia 19 listopada 2008 roku.


Uchwała nr 3 / 2008
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 18 ust. 5 obowiązującego Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w związku z przedstawioną propozycją, wyrażoną w Uchwale nr 12/2008 Zarządu WZSS w Poznaniu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia pod obrady Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu projektu Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się  co następuje:

§ 1.

Walne Zebranie Delegatów WZSS w Poznaniu uchwala nowy Statut Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część.

§ 2.

1.    Uchwałę przyjęto przy obecności 26 spośród 34 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

2.    Za przyjęciem uchwały głosowało 26 delegatów, nikt z delegatów nie głosował przeciwko przyjęciu uchwały, nikt z delegatów nie wstrzymał się od głosu.

3.    Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 19 listopada 2008 roku, przy obecności 76 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia nowego Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, określone w § 26 obowiązującego Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Pobierz - załacznik "STATUT"