Poznań, dnia 14 marca 2009 roku.

Uchwała nr 4 / 2009
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 marca 2009 r.

w sprawie dalszego obowiązywania Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,
wprowadzonego w życie Uchwałą nr 2 / 2008
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 19 listopada 2008 r.

§ 1.

  1. Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na podstawie § 33 ust. 13 Statutu Związku, stwierdza, że Regulamin składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadzony w życie Uchwałą nr 2 / 2008 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r., jest dokumentem obowiązującym wszystkich członków WZSS w Poznaniu.
  2. Uchwalę podjęto w związku ze zmianą Statutu WZSS w Poznaniu, dokonaną przez Sąd Rejestrowy w dniu 29 stycznia 2009 r.
§ 2.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 51 spośród 56 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 51 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 14 marca 2009 roku, przy obecności 91 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.