Etyka
Sędziego Strzelectwa Sportowego

Etyka jest to ogół uznawanych w danym społeczeństwie lub środowisku ocen ludzkiego zachowania norm określających powinności, wzory i ideały regulujące postępowanie człowieka, jest to również całokształt wyobrażeń i przekonań dotyczących, co dobre i złe.

Etyka sędziego strzelectwa sportowego to etyka zawodowa gdzie obowiązuje zespół norm moralnych dotyczących obowiązków i powinności sędziego w postępowaniu z zawodnikami i trenerami w czasie trwania zawodów oraz współdziałania między kolegami sędziami.

Sędzia strzelectwa sportowego jak każdy człowiek na odpowiednim stanowisku pracy powinien przestrzegać ogólnie przyjętych zasad moralnych stosowanych w społeczeństwie takich jak: sprawiedliwość, bezstronność, lojalność, uprzejmość, grzeczność, koleżeństwo i umiejętność współdziałania z innymi ludźmi. Ze względu na specyfikę pracy i sposób działania sędziego strzelectwa sportowego wynikają szczególne zakazy i nakazy moralne. Od ich przestrzegania lub łamania zależeć będzie jak oceniana będzie działalność sędziego przez zawodników, trenerów, innych sędziów a również widzów i obserwatorów w czasie trwania zawodów. Dlatego sędzia strzelectwa sportowego powinien w swej działalności kierować się określonymi zasadami i bezwzględnie ich przestrzegać, jeżeli chce uzyskać uznanie za swą działalność.

W szczególności powinien:

 • dbać o zachowanie własnego autorytetu,
 • ciągle doskonalić swą wiedzę specjalistyczną,
 • starannie przygotować się do każdych zawodów pod względem merytorycznym i metodycznym( właściwy ubiór, właściwe plakietki),
 • w czasie prowadzenia zawodów stosować jednakowe kryteria oceny dla wszystkich zawodników podczas kontroli broni, ubiorów, przyjmowania postaw strzeleckich, oceny przestrzelin bez jakiegokolwiek faworyzowania,
 • stwarzać równe szanse wszystkim zawodnikom,
 • swoim zachowaniem na stanowiskach nie przeszkadzać zawodnikom (głośne rozmowy, podglądanie wyników przez lunety itp.),
 • nie wprowadzać nerwowej atmosfery szczególnie w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego podjęcia decyzji np. zacięcie broni, zagrożenie bezpieczeństwa, rozpatrzenie protestu itp.
 • w przypadku sytuacji wątpliwych zwracać się do innego sędziego lub Jury celem skonsultowania problemu,
 • sposób odnoszenia się do zawodników i kierowników zespołów winien być  grzeczny, taktowny  lecz stanowczy,
 • komendy należy wydawać głośno, wyraźnie i stanowczo,
 • w podejmowaniu decyzji należy być konsekwentnym, nie przejawiać zbytniej  pobłażliwości i liberalizmu w stosunku do zawodników, kierowników i widzów,
 • zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku przez zawodników osoby towarzyszące jak również widzów,
 • współpracować i umieć współdziałać z pozostałymi sędziami biorącymi udział w zawodach .