Na stronie Internetowej PZSS opublikowano nowy Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim. Zmieniony został również druk Wniosku o przedłużenie licencji klubowej. Ponadto opublikowano również artykuł o tytule:

"Informacja Komisji Licencyjnej dotycząca licencji klubowych na rok 2019" - dotyczący wskazania cech umowy zawartej pomiędzy klubem, podmiotem wynajmującym strzelnicę dla danego klubu. 

Zapoznaj się z treścią artykułu (link) - Informacja Komisji Licencyjnej dotycząca licencji klubowych na rok 2019

W związku z powyższym proszę wszystkich kierowników klubów naszego Związku o zapoznanie się z nowelizacją przed złożeniem wniosków o przedłużenie licencji klubowej PZSS na rok 2019. Złożenie wniosku o przedłużenie licencji klubowej i uzyskanie jej na rok 2019 jest warunkiem niezbędnym do tego, by zawodnicy klubu otrzymali licencje zawodnicze na następny rok.

POBIERZ w wersji .pdf

Podstawowa zmianą zawarta w znowelizowanym regulaminie jest ograniczenie dokumentów składanych do Komisji Licencyjnej PZSS przy wniosku o przedłużenie Licencji Klubowej na kolejny rok (§ 5 ust. 4). Jednocześnie pojawił się zapis zobowiązujący kluby posiadające Licencje Klubową, do przesyłanie dokumentacji, która uległa zmianie. Dokumentacja ta musi zostać przesłana do Komisji Licencyjnej PZSS w okresie jednego miesiąca od jej dokonania. Powyższe oznacza, że nie można zgłaszać zmiany dopiero w momencie przesyłania wniosku o przedłużenie Licencji Klubowej. Przedmiotowy termin 30 dni liczony jest od daty dokonania czynności, zmieniającej dokumenty, czyli w ciągu całego roku. Dokumentacja, o której mowa powyżej, określona jest w § 3 regulaminu:

(...) § 3. Warunki uzyskania licencji stanowią:

1. Złożenie wniosku o przyznanie licencji;

2. Posiadanie odpowiedniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej klubu sportowego;

3. Dołączenie do wniosku odpisu statutu klubu;

4. Przynależność do wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego;

5. Dysponowanie przez klub odpowiednią bazą szkoleniową, w szczególności obiektem zapewniającym bezpieczne i zgodne z przepisami właściwych władz oraz przepisami bezpieczeństwa wydanymi przez PZSS, prowadzenie zajęć i przechowywanie broni i amunicji;

6. Zatrudnienie w dowolnej formie trenerów / instruktorów posiadających licencję trenerską PZSS;

7. Ubezpieczenie osób uczestniczących w systemie szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego od następstw nieszczęśliwych wypadków;

8. Załączenie dowodu uiszczenia opłaty za nadanie licencji;

9. Zobowiązanie do przestrzegania statutu PZSS oraz regulaminów sportowych, przepisów bezpieczeństwa i przepisów dyscyplinarnych PZSS oraz poddania się jurysdykcji organów dyscyplinarnych Związku w zakresie obowiązującym uczestników współzawodnictwa sportowego w sporcie strzeleckim; (...)

Poniżej przedstawiamy pozostałe, istotne zapisy regulaminu, o których mowa powyżej. 

(...) § 5. (..)

(...) 4. Dla zachowania ważności licencji na rok następny wymagane jest złożenie: aktualnej polisy NNW osób uczestniczących w systemie szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego oraz dowodu opłaty za przedłużenie ważności licencji. (...)

(...) 5. W przypadku zmian dokonanych w dokumentach wcześniej złożonych do Komisji Licencyjnej, klub jest zobowiązany do przesłania aktualnych dokumentów w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmian. (...)

(...) 7. Licencje klubowe przesyłane są do klubów w wersji elektronicznej. (...)

(...) § 6. (...)

(...) 4. Kluby uczestniczące w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży, uprawnione z tego tytułu do ulgowej opłaty licencyjnej są zobowiązane do składania pisemnych oświadczeń o uczestniczeniu w tym współzawodnictwie w minionym roku. (...)

Zmianie uległ także wniosek o przedłużenie Licencji Klubowej na kolejny rok w którym znalazło się oświadczenie uprawnionego przedstawiciela klubu, dotyczące braku zmian w zakresie złożonej do Komisji Licencyjne PZSS dokumentacji. 

Przypominamy również, że do uzyskania licencji niezbędne jest zatrudnienie w klubie szkoleniowca, posiadającego Licencję Trenerską PZSS (§ 3 pkt 6 regulaminu). Szkoleniowiec ten nie może mieć umowy z innym klubem posiadającym Licencję Klubową PZSS - musi być zatrudniony tylko w jednym klubie. 

Informacja Komisji Licencyjnej dotycząca licencji klubowych na rok 2019

Komisja Licencyjna informuje, że od dnia 1 października 2018r. można składać wnioski o przedłużenie licencji klubowej. Wydrukowany (nowy) wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres biura PZSS w Warszawie ul. Kopernika 30. Nowy druk wniosku znajduje się w zakładce „Patenty i licencje/Wnioski”.

Na prośbę klubów przedstawiamy poniżej jakie elementy powinny być zawarte w przypadku podpisania umowy o udostępnienie strzelnicy.

1. Data i miejsce zawarcia umowy.
2. Nazwa umowy, np. dzierżawy, użyczenia, najmu.
3. Wskazanie stron umowy.
4. Określenie przedmiotu umowy:

a) opis obiektu (np. nr działki , obręb i jej adres wraz z danymi strzelnicy.),
b) wskazanie tytułu prawnego do strzelnicy przez stronę udostępniającą, potwierdzonego kopią stosownego dokumentu i pisemnej zgody na udostępnienie osobie trzeciej w razie innego niż własność tytułu strony udostępniającej,
c) kopie dokumentów potwierdzających możliwość korzystania ze strzelnicy (decyzja właściwego organu zatwierdzającego regulamin strzelnicy).

5. Wskazanie praw i obowiązków stron umowy ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w trakcie zajęć.
6. Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania.
7. Podpisy reprezentantów stron.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 listopada br. będą realizowane licencje zawodnicze na rok 2019 tylko po przedłużeniu licencji klubowej.