Poznań, dnia 24 października 2014 roku

 

Uchwała nr 19 / 2014
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 22 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

Na podstawie § 39 pkt 15 w związku z § 40 ust. 1 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a także w związku z § 2 pkt 1 lit a Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza ustanie członkostwa w Radzie Trenerów, powołanej na podstawie własnej Uchwały nr 22 / 2013 z dnia 11 września 2014 roku, wynikające ze śmierci Pana Andrzeja Tomasika, stwierdzonej Aktem Zgonu nr 171/2014, wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego w Sulechowie.

§ 2.

W związku z ustaniem członkowstwa, o którym mowa w § 1, Zarząd WZSS w Poznaniu powołuje na członka Rady Trenerów Pana Przemysława Szemraja.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Uchylona wraz z końcem kadencji władz związku w latach 2013 - 2017