Poznań, dnia 10 lipca 2014 roku

Uchwała nr 16 / 2014

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie częściowego przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2014.

Na podstawie § 39 pkt 5 w związku z § 9 pkt 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, a także na podstawie § 2 pkt 7 Uchwały nr 6 / 2013 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca kadencji obecnych władz Związku oraz w związku z Uchwałą nr 1 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem wydatków na rok 2014, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego., postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego biorąc pod uwagę fakt przekazania środków finansowych, pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego za wyniki uzyskane we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2013, przez SKS Inter - Continental w Pile, do puli Związku, przeznacza kwotę 2 000,00 zł, zapisaną w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2014:

„zakupy sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningów, leków i odżywek – pkt 2. Sprzęt wyposażenia strzelnic”

na zakup śrutu do broni pneumatycznej.

2.    Zakupiony śrut, o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazany do bezpośredniego zużycia w cyklu startowym i treningowym, organizowanym przez SKS Inter – Continental w Pile.

§ 2.

Zarząd Związku zatwierdza zakup z dnia 27 maja 2014 roku, wykonany na podstawie faktury nr 42/2014 Przedsiębiorstwo Handlowe Sławomir Kołtun, na kwotę 2 000,00 zł., który w pełni realizuje postanowienia zawarte w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.