Poznań, dnia 10 marca 2014 roku

Uchwała nr 6 / 2014

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Koźminie Wielkopolskim.

Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 Statutu WZSS w Poznaniu, na podstawie otrzymanego pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych WZSS w Poznaniu, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Koźminie Wielkopolskim, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego,

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Koźminie Wielkopolskim,
63 – 720 Koźmin Wielkopolski, ul. Cieszyńskiego 20,
zarejestrowane w KRS nr 0000047973,
nr REGON 251431926,


pod numerem ewidencyjnym WZSS – 32/W1/14.

§ 2.

Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu , Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2014.

§ 3.

1.    Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w § 1, następującą liczbę delegatów na Walne

Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

  1)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat;

  2)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;

  3)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;

  4)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

2.    Łącznie podmiot określony w § 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 4 niniejszej uchwały.

§ 4.

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu WZSS, członkowstwo w Związku w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie WZSS, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 2 niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.