Poznań, dnia 10 marca 2014 roku

Uchwała nr 5 / 2014

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Grodziskiego Klubu Strzeleckiego „GRYF” w Grodzisku Wielkopolskim.


Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na podstawie Uchwały nr 3 / 2014 Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa z dnia 26 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia w poczet członka zwyczajnego LOZS, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Grodziski Klub Strzelecki „GRYF”,
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Stary Rynek 1,
zarejestrowany w ewidencji klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim pod nr 1/2013,
nr REGON 302555158,


pod numerem ewidencyjnym WZSS – 27/W2/14.

§ 2.

Podmiot określony w § 1 niniejszej uchwały pozostaje członkiem zwyczajnym Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, co oznacza, że jego działalność w strukturach Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, będzie realizowana na podstawie § 16 Statutu Związku.

§ 3.

Zgodnie z zapisem § 2 niniejszej uchwały, w oparciu o § 7 ust. 3 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu , w przypadku członka określonego w § 1 nie mają zastosowania postanowienia § 17 ust. 2 Statutu Związku, a niniejsza uchwała staje się skuteczna z dniem jej podjęcia przez Zarząd Związku.

§ 4.

Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, członek określony w § 1 posiada już reprezentanta w WZSS, którym jest Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa w związku z czym nie zachodzą przesłanki do zastosowania dyspozycji § 30 ust. 4 Statutu Związku.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.