Poznań, dnia 9 maja 2012 roku.Uchwała nr 20 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie wyznaczenia delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na Walne Zebranie Sprawozdawcze
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego
Na podstawie § 39 pkt 8  Statutu WZSS w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zgodnie z informacją uzyskaną z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, którego członkiem zwyczajnym jest Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku w trybie głosowania, zgodnym z § 26 ust. 1 i 3 Statutu Związku, wybierze 2 delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawcze wspominanego stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 maja 2012 roku w Sali Konferencyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

2.    Kandydatury na delegata zgłaszają członkowie Zarządu Związku obecni na posiedzeniu w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2.

Członkowie Zarządu zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały zgłosili dwie kandydatury  na delegatów:

1.    Pan Mateusz Dziubek
2.    Pan Ryszard Stoga

§ 3.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, na zasadach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, delegatami jednogłośnie zostali:

1.    Pan Mateusz Dziubek
2.    Pan Ryszard Stoga

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.