Poznań, dnia 7 września 2011 roku

Uchwała nr 19 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Kolegium Sędziów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Na podstawie § 40 ust. 8 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  w związku z Uchwałą nr 12 / 2009 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza w życie z dniem uchwalenia, Regulamin Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

2.    Jednocześnie z dniem uchwalenia regulaminu, o którym mowa w ust. 1, przestaje działać Regulamin Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadzony w życie Uchwałą  nr 12 / 2009 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.