Poznań, dnia 7 września 2011 roku


Uchwała nr 18 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Sekcji Strzelectwa Sportowego przy Miejskim Kole Ligi Obrony Kraju
w Borku Wielkopolskim.


Działając na mocy § 39 ust. 11 w związku z § 17 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 Statutu WZSS w Poznaniu , na podstawie Uchwały Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa z dnia 10 maja 2011 roku, o przyjęciu w poczet członków związku okręgowego, Sekcji Strzelectwa Sportowego przy Miejskim Kole Ligi Obrony Kraju w Borku Wielkopolskim, 63 – 810 Borek Wielkopolski, ul. Ździeż (strzelnica), działającej na podstawie Statutu Ligi Obrony Kraju, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Sekcję Strzelectwa Sportowego przy Miejskim Kole Ligi Obrony Kraju w Borku Wielkopolskim, 63 – 810 Borek Wielkopolski, ul. Ździeż (strzelnica).

§ 2.

Podmiot określony w § 1 niniejszej uchwały pozostaje członkiem zwyczajnym Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, co oznacza, że jego działalność w strukturach Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, będzie realizowana na podstawie § 16 Statutu Związku.

§ 3.

Zgodnie z zapisem § 2 niniejszej uchwały, w oparciu o § 7 ust. 3 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu , w przypadku członka określonego w § 1 nie mają zastosowania postanowienia § 17 ust. 2 Statutu Związku, a niniejsza uchwała staje się skuteczna z dniem jej podjęcia przez Zarząd Związku.

§ 4.

Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, członek określony w § 1 posiada już reprezentanta w WZSS, którym jest Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa    w związku z czym nie zachodzą przesłanki do zastosowania dyspozycji § 30 ust. 4 Statutu Związku.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.