Poznań, dnia 7 września 2011 roku


Uchwała nr 17 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „MUSZKIET”
64 – 730 Wieleń, ul. Jana Pawła II 3.


Działając na mocy § 39 ust. 11 w związku z § 17 ust. 1 Statutu WZSS w Poznaniu, w związku z otrzymaniem w dniu 5 sierpnia 2011 r. pisemnego wniosku z dnia 29 lipca 2011 roku, L.dz. M-11/07/29-3, o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych WZSS w Poznaniu, Międzyszkolnego Klubu Sportowego „MUSZKIET” 64 – 730 Wieleń, ul. Jana Pawła II 3, wpisanego do ewidencji uczniowski klubów sportowych Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego, pod nr 24, postanawia się co następuje:

§ 1. 

Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Międzyszkolny Klub Sportowy „MUSZKIET” 64 – 730 Wieleń, ul. Jana Pawła II 3.

§ 2.

1.    Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu , Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 1, do terminowego opłacania składek członkowskich   oraz wpisowego, określonych w § 6 ust. 1 i 2 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2011, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Przychylając się do wniosku podmiotu określonego w § 1, wyrażonego w piśmie L.dz. M-11/07/29-3 z dnia 29 lipca 2011 roku, a także biorąc pod uwagę podniesione przez wnioskodawcę powody, termin spłaty należności określonych w ust. 1 Zarząd WZSS przedłuża do dnia 31 marca 2011 roku, w części dotyczącej składki członkowskiej za rok 2011.

§ 3.

1.    Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w § 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

        1)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat;

        2)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;

        3)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – niespełnione kryteria;

        4)    na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

2.    Łącznie podmiot określony w § 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 4 niniejszej uchwały.

§ 4.

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu WZSS, członkowstwo w Związku w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie WZSS, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 2 niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.