Poznań, dnia 23 marca 2011 roku


Uchwała nr 10 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia nr 263/2011
wraz z preliminarzem wydatków na rok 2011,
pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym,
a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 ust. 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu oraz Uchwały nr 4 / 2010 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2011, a także w związku z Uchwałą nr 19 / 2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu preliminarza wydatków na rok 2011, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza do realizacji Porozumienie nr 263/2011 wraz z Preliminarzem Wydatków, zawarte w dniu 29 stycznia 2011 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a  Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2011, L.dz. WZSS – 23/2011 z dnia 14 marca 2011 roku.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

 Załaczniki:

  1. Porozumienie nr 263/2011 zawarte w dniu 29 stycznia 2011 roku pomiędzy WSS a WZSS - zobacz oryginał dokumentu
  2. Preliminarz wydatków WZSS na rok 2011 - zobacz oryginał dokumentu