Poznań, dnia 23 marca 2011 rokuUchwała nr 9 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie ustania członkowstwa
w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Klubu Strzeleckiego „GŁOMIA” przy Gimnazjum w Krajence.

Na podstawie § 39 ust. 13 w związku z  § 21 ust. 2 pkt 3, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , oraz w związku z Uchwałą nr 17 / 2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pisemnego upomnienia członkom zwyczajnym Związku – Uczniowski Klub Strzelecki „Kopernik” w Koninie oraz Klub Strzelecki „Głomia” przy Gimnazjum w Krajence, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu wyklucza z dniem podjęcia uchwały z ewidencji członkowskiej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Klub Strzelecki „GŁOMIA” przy Gimnazjum w Krajence, ul. Szkolna 17, 77 – 430 Krajenka.

§ 2.

Wykluczenie członka, o którym mowa w § 1, zostało przeprowadzone w trybie § 21 ust. 2 pkt 3, a podstawą do jego zastosowania było:

  1. podjęcie przez Zarząd w dniu 29 września 2010 roku Uchwały nr 17 /2010 w sprawie udzielenia pisemnego upomnienia członkom zwyczajnym Związku – Uczniowski Klub Strzelecki „Kopernik” w Koninie oraz Klub Strzelecki „Głomia” przy Gimnazjum w Krajence;
  2. brak odpowiedzi na pismo L.dz. WZSS – 43 / 10 z dnia 15 listopada 2010 roku, które zostało skutecznie doręczone w dniu 24 listopada 2010 roku, będące realizacją obowiązku pisemnego upomnienia członka Związku, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 3 w związku z § 23 ust. 1 Statutu Związku;
  3. brak uregulowania zaległości składkowych w terminie określonym w § 3 ust. 1 Uchwały nr 17 /2010 Zarządu WZSS z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pisemnego upomnienia członkom zwyczajnym Związku – Uczniowski Klub Strzelecki „Kopernik” w Koninie oraz Klub Strzelecki „Głomia” przy Gimnazjum w Krajence.
§ 3.

1.   Klubowi Strzeleckiemu „GŁOMIA” Krajenka, zgodnie z § 22 ust. 1 i 2 Statutu Związku, przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji określonej w § 1 niniejszej uchwały, do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

2.   Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, należy wnieść w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem Zarządu Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały przez Klub Strzelecki „GŁOMIA” Krajenka.

3.   Do czasu wyjaśnienia przez Walne Zebranie Delegatów WZSS, odwołania, zgodnie z § 22 ust. 4, niniejsza uchwała skutkuje zawieszeniem praw członka Związku, wynikających z § 20 Statutu.

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.