Poznań, dnia 23 marca 2011 roku

 

Uchwała nr 7 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Na podstawie § 39 ust. 14 w związku z  § 28 ust. 4, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na dzień 11 maja 2011 roku.

§ 2.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, o którym mowa w § 1., zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Statutu Związku, zostaje zwołane w:

1.   pierwszym terminie – o godz. 16.30

2.   drugim terminie – o godz. 17.00 – co pozostaje w zgodności z zapisem § 31 ust. 2 Statutu Związku.

§ 3.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, o którym mowa w § 1, odbędzie się w siedzibie Klubu Strzeleckiego „MAGNUM” w Poznaniu, przy ul. Wincentego Witosa 45.

§ 4.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu, stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 7/2011
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


Porządek
obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
w dniu 11 maja 2011 roku


 
1.   Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu.

2.   Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 11 maja 2011 r.

3.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego WZSS w Poznaniu.

4.   Wybór Sekretarza – Protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczego WZSS w Poznaniu

5.   Wybór komisji:

5.1.mandatowej
5.2.skrutacyjnej
5.3.uchwał i wniosków.

6.   Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawidłowości zwołanego zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

7.   Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Zebrania.

7.1.  Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zebrania Delegatów WZSS w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r.
7.2.  Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu WZSS z działalności w roku 2010.
7.3.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2010.
7.4.  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7.5.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi WZSS w Poznaniu za rok 2010.
7.6.  Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu uchwały zatwierdzającej plan finansowy Związku na rok 2011 – preliminarz wydatków.
7.7.  Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
7.8.  Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą plan finansowy Związku na rok 2011 – preliminarz wydatków.
7.9.  Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu zmian w Statucie Związku wraz z projektami uchwał wprowadzającymi go w życie.
7.10. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
7.11. Głosowanie nad uchwałą wprowadzającą w życie zmiany Statutu WZSS oraz jego tekst jednolity.
7.12. Przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu zmian majątkowych dotyczących sprzętu pozostającego na stanie ewidencyjnym WZSS z projektem uchwały dotyczącej przekazania go członkom zwyczajnym Związku.
7.13. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
7.14. Głosowanie uchwał dotyczących spraw majątkowych.
7.15. Wolne wnioski.
7.16. Przerwa – około 15 minut na potrzeby Komisji Uchwał i Wniosków.
7.17. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków.
7.18. Głosowania nad propozycjami uchwał i wniosków.
7.19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZSS w Poznaniu.

8.   Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad, głosownie nad zatwierdzeniem porządku obrad Zebrania.

9.   Procedowanie nad zatwierdzonym porządkiem obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu.

10.   Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu po wyczerpaniu wszystkich punktów przewidzianych w zatwierdzonym porządku obrad.