Poznań, dnia 25 stycznia 2011 roku

Uchwała nr 5 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2011 r.
zmieniająca Uchwałę nr 10 / 2010 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozliczenia majątku ruchomego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Na podstawie § 39 ust. 16 w związku z § 40 ust. 1 pkt. 3 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.

1.   Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego przedłuża działanie Komisji do spraw rozliczenia majątku ruchomego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do czasu zwołania Walnego Zebrania Delegatów Związku, w roku 2011.

2.   Zmiana określona w § 1 ma na celu prawidłowe przygotowanie dokumentacji w celu wykonania zapisów § 5 Uchwały nr 10/2010 z dnia 19 maja 2010 roku.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.