Poznań, dnia 25 stycznia 2011 r.

Uchwała nr 3 / 2011

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany statusu członkowstwa zwyczajnego w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego niektórych podmiotów w nim zrzeszonych.

Działając na mocy § 39 ust. 11 w związku z § 17 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznani, na podstawie otrzymanego:

  • W dniu 13 stycznia 2011 roku pisemnego wniosku Rawickiego Klubu Sportowego BOCK w Rawiczu z dnia 20 grudnia 2010 roku, L.dz. WZSS –  6/2011
  • W dniu 13 stycznia 2011 roku pisemnego wniosku Bractwa Kurkowego w Rawiczu z dnia 15 grudnia 2010 roku, L.dz. WZSS – 7/2011
  • W dniu 17 stycznia 2011 roku pisemnego wniosku Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju VIS w Gostyniu z dnia 27 grudnia 2010 roku, L.dz. WZSS – 8/2011
  • W dniu 25 stycznia 2011 roku pisemnego wniosku Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju GILZA w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2011 roku, L.dz. WZSS – 10/2011

oraz na podstawie Uchwały nr 1/2011 Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa z dnia 17 stycznia 2011 roku, w sprawie skreślenia z ewidencji członkowskiej, a także w oparciu o Uchwałę nr 16 / 2008 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.   Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że Rawicki Klub Sportowy BOCK w  Rawiczu jest na podstawie § 2 ust. 31 Uchwały nr 16 / 2008 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, członkiem zwyczajnym WZSS w Poznaniu.

2.   Na podstawie wniosku L.dz. WZSS – 6/2011, złożonego przez podmiot określony w ust. 1, a także na podstawie Uchwały nr 1 / 2011 Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że ustają przesłanki określone w § 16 Statutu WZSS w stosunku do Rawickiego Klubu Sportowego BOCK w Rawiczu.

3.   Biorąc pod uwagę postanowienia ust. 1 i 2 Zarząd WZSS uznając prawo do reprezentacji w organach statutowych Związku, wynikające z § 20 ust. 1 Statutu WZSS, na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, określa Rawickiemu Klubowi Sportowemu BOCK w Rawiczu, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

1)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat.
2)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.
3)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – 1 delegat.
4)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

Łącznie powyższy Klub będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku dwoma delegatami.

4.   Mając na uwadze wypełnienie postanowień Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, Zarząd Związku zobowiązuje Rawicki Klub Sportowy BOCK w Rawiczu, do terminowego opłacenia składki członkowskiej określonej w § 6 ust. 1 cytowanego przepisu, zaliczanej na poczet opłat za rok 2011.

5.   W związku z postanowieniami ust. 1, przepis § 6 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, nie ma zastosowania.

§ 2.

1.   Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że Bractwo Kurkowe w Rawiczu jest na podstawie § 2 ust. 12 Uchwały nr 16 / 2008 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, członkiem zwyczajnym WZSS w Poznaniu.

2.   Na podstawie wniosku L.dz. WZSS – 7/2011, złożonego przez podmiot określony w ust. 1, a także na podstawie Uchwały nr 1 / 2011 Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że ustają przesłanki określone w § 16 Statutu WZSS w stosunku do Bractwa Kurkowego w Rawiczu.

3.   Biorąc pod uwagę postanowienia ust. 1 i 2 Zarząd WZSS uznając prawo do reprezentacji w organach statutowych Związku, wynikające z § 20 ust. 1 Statutu WZSS, na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, określa Bractwu Kurkowemu w Rawiczu, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

1)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat.
2)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.
3)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – 1 delegat.
4)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

Łącznie powyższy podmiot będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku dwoma delegatami.

4.   Mając na uwadze wypełnienie postanowień Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, Zarząd Związku zobowiązuje Bractwo Kurkowe w Rawiczu, do terminowego opłacenia składki członkowskiej określonej w § 6 ust. 1 cytowanego przepisu, zaliczanej na poczet opłat za rok 2011.

5.   W związku z postanowieniami ust. 1, przepis § 6 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, nie ma zastosowania.

§ 3.

1.   Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju VIS w Gostyniu jest na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały nr 16 / 2008 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, członkiem zwyczajnym WZSS w Poznaniu.

2.   Na podstawie wniosku L.dz. WZSS – 8/2011, złożonego przez podmiot określony w ust. 1, a także na podstawie Uchwały nr 1 / 2011 Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że ustają przesłanki określone w § 16 Statutu WZSS w stosunku do Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju VIS w Gostyniu.

3.   Biorąc pod uwagę postanowienia ust. 1 i 2 Zarząd WZSS uznając prawo do reprezentacji w organach statutowych Związku, wynikające z § 20 ust. 1 Statutu WZSS, na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, określa Klubowi Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju VIS w Gostyniu, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

1)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat.
2)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.
3)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – 2 delegatów.
4)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

Łącznie powyższy Klub będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku trzema delegatami.

4.   Mając na uwadze wypełnienie postanowień Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, Zarząd Związku zobowiązuje Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju VIS w Gostyniu, do terminowego opłacenia składki członkowskiej określonej w § 6 ust. 1 cytowanego przepisu, zaliczanej na poczet opłat za rok 2011.

5.   W związku z postanowieniami ust. 1, przepis § 6 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, nie ma zastosowania.

§ 4.

1.   Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju GILZA w Pleszewie jest na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr 16 / 2008 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, członkiem zwyczajnym WZSS w Poznaniu.

2.   Na podstawie wniosku L.dz. WZSS – 10/2011, złożonego przez podmiot określony w ust. 1, a także na podstawie Uchwały nr 1 / 2011 Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że ustają przesłanki określone w § 16 Statutu WZSS w stosunku do Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju GILZA w Pleszewie.

3.   Biorąc pod uwagę postanowienia ust. 1 i 2 Zarząd WZSS uznając prawo do reprezentacji w organach statutowych Związku, wynikające z § 20 ust. 1 Statutu WZSS, na podstawie § 30 ust. 4 Statutu WZSS, określa Klubowi Strzeleckiemu Ligi Obrony Kraju GILZA w Pleszewie, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu WZSS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 Statutu WZSS:

1)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu WZSS – 1 delegat.
2)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.
3)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu WZSS – 1 delegat.
4)   na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu WZSS – niespełnione kryteria.

Łącznie powyższy Klub będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów WZSS, przez najbliższą kadencję władz Związku dwoma delegatami.

4.   Mając na uwadze wypełnienie postanowień Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, Zarząd Związku zobowiązuje Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju GILZA w Pleszewie, do terminowego opłacenia składki członkowskiej określonej w § 6 ust. 1 cytowanego przepisu, zaliczanej na poczet opłat za rok 2011.

5.   W związku z postanowieniami ust. 1, przepis § 6 ust. 2 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich WZSS w Poznaniu, nie ma zastosowania.

§ 5.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.