Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Tarnowo Podgórne, dnia 23 września 2020 roku

Uchwała nr 22 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 23 września 2020 roku
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Klubu Strzeleckiego „TARCZA” Szamotuły oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Strzeleckiego „TARCZA POZNAŃ” z siedzibą w Borówcu.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności członków zwyczajnych:

1) Klub Strzelecki „TARCZA” Szamotuły (2/W2/11);

2) Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie „TARCZA POZNAŃ” z siedzibą w Borówcu (49/W1/19);

z dnia 21 września 2020 roku, L.dz. WZSS-13/2020, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 1 000,00 zł (jedentysiąc złotych 00/100) podmiotowi wskazanemu w § 1 pkt 2, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie organizacji w dniach 17 i 18 października 2020 roku, zawodów o nazwie: Wielkopolska Liga Dynamiczna – 2GUN Karabin plus pistolet.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych Związku na rachunek bankowy Wielkopolskiego Towarzystwa Strzeleckiego „TARCZA POZNAŃ” z siedzibą w Borówcu

3. Zarząd Związku przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 2 000,00 zł (dwatysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na opłacenie wynajmu strzelnic za zawody, o których mowa w ust. 1

4. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie zapłaty za wystawioną Fakturę VAT, której płatnikiem będzie Związek, na rachunek właścicieli strzelnicy: Rafał Matczuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SYMBOL" Bytkowo, ul. Zakładowa 2, 62-090 Rokietnica NIP: 778-015-92-79.

5. Zarząd Związku przeznacza ponadto kwotę 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) na trofea, które będą wręczone w czasie zawodów, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i taci swoją moc po zakończeniu zawodów, o których mowa w § 1 ust. 1