Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 6 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 19 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie organizacji III Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Strzelaniu z Broni Historycznej Centralnego Zapłonu, w roku 2020.

Na podstawie § 39 pkt 25 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w związku z  § 2 pkt 11 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, będzie organizatorem imprezy strzeleckiej o nazwie: 

„III OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W STRZELANIU Z BRONI HISTORYCZNEJ CENTRALNEGO ZAPŁONU”.

§ 2. 1. Związek zleca organizację i przeprowadzenie zawodów, o których mowa w ust. 1, swojemu członkowi zwyczajnemu, Klubowi Strzeleckiemu  „TARCZA” w Szamotułach (nr rej. WZSS 2/W2/11), nazywanego dalej „organizatorem bezpośrednim”.

2. Zawody, o których mowa w § 1:

1) odbędą się na strzelnicy  w miejscowości Mutowo koło Szamotuł;

2) odbędą się w dniu 10 października 2020 roku;

3) zostaną zorganizowane w dyscyplinach pistolet i karabin, z podziałem na konkurencje:

a) Karabin centralnego zapłonu,

b) Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu, 

c) Pistolet wojskowy centralnego zapłonu.

§ 3. 1. Organizator bezpośredni odpowiada za organizację i przygotowanie strzelnicy do zawodów określonych w § 1, wraz z opracowaniem ich regulaminu.

2. Obsadę sędziowską zawodów, o których mowa w § 1, zapewni Kolegium Sędziów Związku.

§ 4. 1. Koszty organizacji zawodów, o których mowa w § 1, spoczywają na Związku i zostaną pokryte ze środków własnych oraz środków określonych w ust. 2.

2. Opłata startowa w zawodach, o których mowa w § 1, przyjmowana będzie przez organizatora bezpośredniego, a jej wysokość zostanie określona w regulaminie zawodów.

3. Zgodnie z postanowieniami ust. 1, organizator bezpośredni obciąży Związek kosztami organizacji zawodów, o których mowa w § 1, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznymi kosztami organizacji, a łączną kwotą wniesionych opłat startowych, o których mowa w ust. 2.

§ 5. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc obowiązywania po rozliczeniu finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3.