Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 26 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 15 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Wielkopolskiego Klubu Strzelectwa Sportowego, 60 – 462 Poznań, ul. Cieszkowskiego 74.

Działając na mocy § 39 pkt 11 lit. a, w związku z § 17 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, na podstawie pisemnego wniosku z dnia 8 czerwca 2020 roku, Ldz. WZSS-5/2020, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Związku: 

Wielkopolski Klub Strzelectwa Sportowego
z siedzibą w Poznaniu, ul. Cieszkowskiego 74, 60 – 462 Poznań
wpisany do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem KS 361
nr REGON: 385308455; nr NIP 7812005422, 

pod numerem ewidencyjnym WZSS – 50/W1/20.

2. Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Związku, Zarząd Związku określa podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, następującą liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Związku, wynikającą z postanowień § 29 ust. 1 Statutu Związku z zastrzeżeniem § 30 ust. 5 tego samego przepisu:

1) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Związku – 1 delegat;

2) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Związku – niespełnione kryteria;

3) na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Związku – niespełnione kryteria;

3. Łącznie podmiot określony w ust. 1 będzie dysponował, od najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Związku, do końca obecnej kadencji władz Związku jednym delegatem, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Związku, członkostwo w Związku, w tym także prawo do reprezentacji przez delegata na Walne Zebranie Delegatów Związku, podmiotu określonego w § 1, staje się skuteczne w momencie wypełnienia postanowień § 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Mając na uwadze wypełnienie postanowień § 5 ust. 1 i 4 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich  Związku, Zarząd Związku zobowiązuje podmiot określony w § 2, do terminowego opłacania składki członkowskiej oraz wpisowego, w wysokości określonej w § 11 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 cytowanego przepisu, zaliczanych na poczet opłat za rok 2020.

§ 4. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.