Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 10 marca 2020 roku

Uchwała nr 7 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Międzyszkolnego Klubu Sportowego „MUSZKIET” z siedzibą w Wieleniu.

Na podstawie § § 39 pkt 5 i 27  Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1 Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu statutowej działalności, a także mając na uwadze fakt prowadzenia działalności w zakresie szkolenia zawodników w kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży, reprezentujących klub we współzawodnictwie na terenie kraju, klubu:

  • Międzyszkolny Klub Sportowy „MUSZKIET” z siedzibą w Wieleniu (23/W1/11)

postanawia dokonać zakupu sprzętu sportowego na rzecz wskazanego podmiotu, z przeznaczeniem na realizację własnych celów statutowych, przeznaczając na ten cel kwotę 1 000,00 zł (jedentysiąc złotych 00/100) ze środków własnych Związku. 

2. Zakupiony sprzęt sportowy zostanie przekazany na własność podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.