Tarnowo Podgórne, dnia 24 października 2018 roku

Uchwała nr 32 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „BURSZTYN” w Kaliszu.

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności:

Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „BURSZTYN” w Kaliszu (2/W1/11),

z dnia 9 sierpnia 2018 roku, L.dz. WZSS-47/2017, wpływ w dniu 31 sierpnia 2018 roku, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 7 000,00 zł (siedemtysięcy złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie zakupu strzelby gładkolufowej, dla zawodników reprezentujących klub w dyscyplinie strzelectwa sportowego strzelba gładkolufowa, w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych Związku na rachunek bankowy: Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju, ul. Niezłomnych 1, 61 – 894 Poznań - Bank PEKAO S.A. 

nr konta: 13 1240 6609 1111 0000 4935 8658.

§ 2. Zarząd Związku zobowiązuje podmiot, określony w § 1, do przedstawienia rozliczenia przekazanych środków finansowych, do końca bieżącego roku rozliczeniowego, nie później niż do dnia 15 marca 2019 roku.

§ 3. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.