Poznań, dnia 19 października 2017 roku

Uchwała nr 43 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Lesznie.

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności:

  • Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Lesznie (8/W2/11),

złożonego w dniu 21 września 2017 roku, L.dz. WZSS-46/2017, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 450,00 zł (czterystapięćdziesiąt złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych Związku na rachunek bankowy regionalnej organizacji Ligi Obrony Kraju, wskazany przez Zarząd Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Lesznie. 

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.