Poznań, dnia 19 października 2017 roku

Uchwała nr 42 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego „LESNA” w Lesznie.

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności:

  • Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego „LESNA” w Lesznie (18/W1/11),

złożonego w dniu 26 września 2017 roku, L.dz. WZSS-47/2017, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 4 000,00 zł (czterytysiące złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie zakupu wyposażenia strzeleckiego, dla zawodników reprezentujących klub w dyscyplinie strzelectwa sportowego karabin, w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych Związku na rachunek bankowy Uczniowskiego Klubu Strzeleckiego „LESNA” w Lesznie. 

§ 2. Zarząd Związku zobowiązuje podmiot, określony w § 1, 

do przedstawienia rozliczenia przekazanych środków finansowych, do końca bieżącego roku rozliczeniowego, nie później niż do dnia 15 stycznia 2018 roku.

§ 3. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.