Poznań, dnia 19 października 2017 roku

Uchwała nr 41 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Strzeleckiego Klubu Sportowego „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu.

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku oraz § 2 ust. 1 Uchwały nr 2 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r., w sprawie wprowadzenia w życie Preliminarza Wydatków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2017, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności:

  • Strzeleckiego Klubu Sportowego „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu (13/W1/11),

złożonego w dniu 28 września 2017 roku, L.dz. WZSS-48/2017, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 5 000,00 zł (pięćtysięcy złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie zakupu pistoletu pneumatycznego, dla zawodników reprezentujących klub w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie zakupu pistoletu pneumatycznego przez Związek. 

3. Na zakup, o którym mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone środki finansowe określone w ust. 1, powiększone o kwotę przekazaną przez SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu do rozliczenia w ramach Preliminarza wydatków Związku na rok 2017, pochodzącą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za punkty zdobyte we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w roku 2016, w kwocie: 2 665,00 zł (dwatysiącesześćsetsześćdziesiątpięć złotych 00/100).

4. Po wykonaniu zakupu, o którym mowa w ust. 2, Związek przekaże zakupiony sprzęt na własność podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. W Uchwale nr 28 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zapisanych w V. pozycji preliminarza wydatków WZSS na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany w § 1:

1) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa:

„z zastrzeżeniem ust. 3.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą zakupów sprzętu na rzecz podmiotu, określonego w ust. 1 pkt 2.”.

§ 3. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.