Poznań, dnia 5 października 2017 roku

Uchwała nr 40 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „VIS” w Gostyniu.

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Związku po przeanalizowaniu kosztów poniesionych przez członka zwyczajnego Związku:

Klub Strzelectwa Sportowego LOK „VIS” w Gostyniu (4/W1/11),

na organizację i zabezpieczenie logistyczne egzaminu stwierdzających  posiadanie  kwalifikacji  niezbędnych  do  uprawiania sportu strzeleckiego, którego bezpośrednim organizatorem był Związek, przekazuje ze środków własnych kwotę 1 600,00 zł (tysiącsześćset złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w postaci zakupu sprzętu.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie opłacenia dokumentu finansowego wystawionego na Związek, wskazanego przez podmiot określony w ust. 1. 

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.