Poznań, dnia 5 października 2017 roku

 

Uchwała nr 39 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie organizacji kursu dla kandydatów na sędziów kl. III oraz podwyższenia klasy sędziów z kl. III na kl. II.

Na podstawie § 39 pkt 24 lit. a Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, nazywany dalej „Związkiem", będzie organizatorem: KURSU DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KL. III ORAZ PODWYŻSZENIA KLASY SĘDZIÓW Z KL. III NA KL. II.

§ 2. 1. Kurs, o których mowa w § 1, odbędzie się na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195.

2. Zajęcia kursu, o których mowa w § 1, odbędą się podczas jednego zjazdu, w terminie od 28 października 2017 roku (sobota) godz. 9:00, do 29 października 2017 roku (niedziela).

3. Bezpośredni nadzór nad organizacją i sprawnym przeprowadzeniem kursu, o których mowa w § 1, spoczywa na Kierowniku Kursu, którym jest Pan Włodzimierz WYRWICH.

4. W pierwszym dniu kursu określonego w § 1, zostanie przeprowadzone dodatkowo szkolenie dla sędziów, umożliwiające przedłużenie ważności licencji sędziowskich na następny cykl olimpijski, obejmujący lata 2017 / 2020.

5. W szkoleniu, o którym mowa w ust. 4 mogą wziąć udział sędziowie, którzy spełnili warunki określone w § 13 Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i dotychczas nie brali udziału w poprzednio organizowanych szkoleniach.

6. Sędziowie, którzy posiadali w poprzednim okresie olimpijskim ważne licencje sędziowskie i nie mogą przedłużyć ich ważności na zasadach, o których mowa w ust. 4, ponieważ nie spełniają warunków określonych w § 13 ust 1 Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, mogą, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4 tego samego przepisu, przystąpić do kursu, o którym mowa w § 1, w celu uzyskania nowej licencji sędziowskiej na okres obecnego okresu olimpijskiego.

§ 3. 1. Koszty organizacji kursu, o których mowa w § 1, spoczywają na Związku i zostaną pokryte ze środków własnych oraz środków określonych w ust. 2.

2. Opłata za uczestnictwo w kursie, o których mowa w § 1, przyjmowana będzie przez Związek w wysokości: 

1) 350,00 zł (trzystapięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika, 

z zastrzeżeniem pkt 2;

2) 150,00 zł (stopięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 6.

3. Osoby uczestniczące w szkoleniu, o którym mowa w § 2 ust. 4, są zwolnione z opłat określonych w ust. 2.

4. Opłaty określone w ust. 2 obejmują koszt wydania licencji sędziowskiej.

5. Związek zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, o którym mowa w § 1, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników, wnoszących opłatę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie przekroczy 15 osób.

6. Program kursu, o którym mowa w § 1, opracuje Kolegium Sędziów Związku.

§ 4. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc obowiązywania po zakończeniu kursu, o którym mowa w § 1.